O konferencii

Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Katedrou pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na siedmy ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Vedecká e-konferencia s medzinárodnou účasťou je uskutočnená pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.


Termín

23.05. – 27. 05. 2022


Zameranie

Vedecká konferencia je zameraná na prezentovanie vedeckých poznatkov, odborných skúseností i inovatívnych námetov z oblasti diškurzu umeleckého vzdelávania.


Cieľ

Cieľom elektronickej konferencie je opätovne (v súlade s tradíciou predchádzajúcich ročníkov) poskytnúť periodický, široký priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informácií v oblasti umeleckého vzdelávania s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede.


Téma siedmeho ročníka

VZŤAHY – PRESAHY – SPOLOČNOSŤ


Sekcie

- Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme
- Obsah umeleckého vzdelávania
- Učiteľ v umeleckom vzdelávaní
- Umelecké vzdelávanie v priestore inklúzie


Vedeckí garanti

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (PdF UK Bratislava)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (PdF KU Ružomberok)
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. (PdF UMB Banská Bystrica)
doc. Mgr. art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD. (VŠVU Bratislava)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, PhD. (PdF MU Brno, Česká republika)
Mgr. Milan Cieslar, PhD. (PdF OU Ostrava, Česká republika)


Organizačný výbor

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. (PdF UK Bratislava)
Mgr. Hana Juhász Muchová (PdF UK Bratislava)
Mgr. Dominika Weissová (PdF UK Bratislava)
Mgr. Patrik Holotňák (Bratislava)


Harmonogram

Február 2022 – spustenie web stránky konferencie
Marec – Apríl 2022 – elektronické prihlasovanie účastníkov na konferenciu
23. – 27. Máj 2022 – priebeh konferencie a vkladanie príspevkov účastníkmi podľa pripravenej šablóny
Jún 2022 – recenzné konanie a posudzovanie príspevkov
September 2022 – príprava zborníka prístupného na web stránke