O konferencii

Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Katedrou výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na šiesty ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.


Termín

11. – 15. 05. 2020


Zameranie

Vedecká konferencia je zameraná na prezentovanie vedeckých poznatkov, odborných skúseností i inovatívnych námetov z oblasti diskurzu umeleckého vzdelávania.


Cieľ

Cieľom elektronickej konferencie je opätovne (v súlade s tradíciou predchádzajúcich ročníkov) poskytnúť periodický, široký priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informácií v oblasti umeleckého vzdelávanie s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede.


Téma šiesteho ročníka

UMENIE – PRIESTOR - JEDNOTLIVEC


Sekcie

- Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme
- Obsah umeleckého vzdelávania
- Učiteľ v umeleckom vzdelávaní
- Umelecké vzdelávanie v priestore inklúzie


Vedeckí garanti

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (PdF UK Bratislava)
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. (PdF UMB Banská Bystrica)
doc. Mgr. art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD. (VŠVU Bratislava)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (PdF KU Ružomberok)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, PhD. (PdF MU Brno, Česká republika)
Mgr. Milan Cieslar, PhD. (PdF OU Ostrava, Česká republika)


Organizačný výbor

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.  (PdF UK Bratislava)
Mgr. Lenka Lipárová, PhD. (PdF UMB Banská Bystrica)
Mgr. Patrik Holotňák (Bratislava)


Harmonogram

Apríl 2020 - spustenie web stránky konferencie
Apríl – Máj 2020 - elektronické prihlasovanie účastníkov na konferenciu
11. – 15. Máj 2020 - priebeh konferencie a vkladanie príspevkov účastníkmi podľa pripravenej šablóny
Jún 2020 - recenzné konanie a posudzovanie príspevkov
September 2020 - príprava zborníka prístupného na web stránke