Zoznam účastníkov

 

Prihlásení účastníci


Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme


Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Nonartificiálna vokálna pedagogika na Slovensku - východiská a súčasnosť.

Lucia Šepeľáková
Umelecké vzdelávanie v kontexte outdoorovej edukácie.

doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
Význam narácie v dramatickej a literárnej výchove v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Dominika Machutová
Diecézny mládežnícky spevník a jeho uplatnenie v umeleckom vzdelávaní


Obsah umeleckého vzdelávania


Eva Kaličinská
Dětská mezinárodní výtvarná soutěž v Lidicích

Lucia Minichová
Výtvarný prejav dieťaťa v predškolskom veku v podobe čmáraníc

Katarína Sokolová
Determinácie tvorby umenia a výchovy umením

doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Obraz, slovo, význam. Konceptová analýza projektu

Michal Bartko
Dizajn  - kultúrotvorný a civilizačný fakt

Tomáš Boroš
Pedagogická interpretácia diela Maurica Ravela Moja matka hus

Xénia Bergerová
Programy, metódy, cesty a smerovanie maliarskej prípravy.

Jozef Zentko
Múzea zamerané na dedičstvo národopisného charakteru a ich edukačný potenciál pre realizáciu výtvarných aktivít

Mgr. Dana Hajóssy
Klavírna technika ako dôležitá súčasť hudobnej interpretácie.

Emília Rigová
Objekt ako jazyk mnohonasobnej interpretácie

PaedDr. Ján Husár, PhD.
Rozvíjanie imaginácie prostredníctvom výtvarného objektu

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Fenomén tela. Ja je niekto iný alebo negatív a pozitív.

Martin Ševčovič
Potrebné výtvarné nadanie pre zvládnutie klasických grafických techník

Eva Hnatová
Výtvarný materiál a jeho spracovanie vo výtvarnej výpovedi a v edukačnom procese

Mgr.art. Patrícia Biarincová, PhD.
Ateliér v prírode - súčasť výtvarného vzdelávania


Učiteľ v umeleckom vzdelávaní


Janka Satková
Sebareflexia v príprave budúcich učiteľov výtvarnej výchovy ako jedna z kľúčových stratégií rozvoja kritického myslenia

Martin Kratochvil
Príprava a prax výtvarného pedagóga

Marta Filičková
Učiteľ anglického jazyka v kontexte umeleckého vzdelávania

PaedDr. Blanka Lehotayova, PhD.
Učiteľ materskej školy a grafomotorika

Mgr. Miloslava Michalcová Borošová
Tradičná "akademická" príprava učiteľov výtvarnej výchovy z pohľadu predmetu Dejín výtvarného umenia.


Inakosť a inklúzia v umeleckom vzdelávaní


Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.
Kto som? Arteterapia ako zdroj (seba)objavovania

Daniela Valachová
Inakosť a výtvarné nadanie


Stratégie vo výtvarnej edukácii - tvorba nových modelov a študijných materiálov pre študijné odbory


Katarína Sokolová
Stratégie galerijnej edukácie

PaeDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Výtvarný jazyk a možnosti jeho osvojovania vo výchovno-vzdelávacom procese výtvarnej výchovy

Jozef Zentko
Využitie multiaspektovej analýzy fotografie vo výtvarnej výchove v primárnom stupni vzdelávania

Milan Cieslar, Pavel Forman
Proměny malby na pozadí nových médií

Emília Rigová
Stratégie rozvíjania vizuálnych kompetencií v procese výtvarnej edukácie.

Lenka Lipárová
Inšpirácia pre výtvarnú edukáciu - Skúsenosti s elektronickým prostredím ako priestorom virtuálneho „ateliéru“

Mgr. Monika Kepičová
Ľudové prvky a remeslá ako alternatívna forma kreatívneho vzdelávania detí.

PaedDr. Ján Husár, PhD.
Tvorivé procesy vo výtvarnej výchove a ich hodnotenie

Lucia Šepeľáková
Aktivizujúce metódy vo výtvarnej edukácii

Brigita Lehoťanová
Efektívna výchova literatúrou

PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Přínos přehlídek dětské tvorby pro praxi výtvarné výchovy

Michaela Slivková
Nadobúdanie vizuálnej gramotnosti prostredníctvom súčasného výtvarného umenia

Veronika Weberová
Princípy výtvarno-tvorivej komunikácie

Eva Hantová
​Motivácia v tvorivom procese a výtvarnej edukácii

Mgr. Miloslava Michalcová Borošová
Limity študijných materiálov v rámci prípravy učiteľov výtvarnej výchovy v kontexte predmetu Dejín výtvarného umenia.


Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie


Mgr. Alena Sedláková, PhD.
Výtvarná reflexia v arteterapii

Barbora Kováčová
Arteterapeutická intervencia s adolescentmi so zdravotným postihnutím  ( alebo "Krízové momenty v mojom živote")

Zuzana Fábry Lucká
Sociálna inklúzia prostredníctvom arteterapeutických stretnutí adolescentov s viacnásobným postihnutím

Daniela Valachová
Špecifiká výtvarného prejavu adolescentov

Pokyny


Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky upravili podľa priloženej šablóny. Príspevky, ktoré nebudú upravené, budú autorom vrátené na úpravu.

Stiahnuť pokyny