O konferencii

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na štvrtý ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.


Termín

01. – 30. 06. 2017


Zameranie

Vedecká konferencia je zameraná na prezentovanie vedeckých poznatkov, odborných skúseností i inovatívnych námetov z oblasti umeleckého vzdelávania a na diskurz v danej problematike.


Cieľ

Cieľom elektronickej konferencie je opätovne (v súlade s tradíciou predchádzajúcich ročníkov) poskytnúť periodický, široký priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informácií v oblasti umeleckého vzdelávanie s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede.


Téma štvrtého ročníka

QUO VADIS UMELECKÉ VZDELÁVANIE...


Sekcie

- Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme
- Obsah umeleckého vzdelávania
- Učiteľ v umeleckom vzdelávaní
- Inakosť a inklúzia v umeleckom vzdelávaní
- Stratégie vo výtvarnej edukácii - tvorba nových modelov a študijných materiálov pre študijné odbory (KEGA 036UMB-4/2015)
- Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie (KEGA 069UK-4/2015)

Účasť na elektronickej konferencii je bezplatná. Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník príspevkov.


Vedeckí garanti

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. (PdF UMB Banská Bystrica)
prof. Jaroslava Šicková, PaedDr., PhD, akad. sochárka  (PdF UK Bratislava)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (PdF KU Ružomberok)
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. (PdF PU Prešov)
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (PdF UKF Nitra)
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  (PdF UMB Banská Bystrica)
PaedDr. Hana Stadlerová, PhD. (PdF MU Brno, Česká republika)
Mgr. Milan Cieslar, PhD. (PdF OU Ostrava CZ)
Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD. (PdF KU Ružomberok)


Organizačný výbor

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  (PdF UMB Banská Bystrica)
Mgr. Lenka Lipárová, PhD. (PdF UMB Banská Bystrica)
Mgr. Lucia Minichová (PdF UK Bratislava)
Mgr. Patrik Holotňák, (Bratislava)


Harmonogram

Máj 2017 - spustenie web stránky konferencie
Jún 2017 - elektronické prihlasovanie účastníkov na konferenciu
Júl 2017 – 15. 09. 2017 - vkladanie príspevkov účastníkmi podľa pripravenej šablóny
Október – 2017 - príprava zborníka prístupného na web stránke