O konferencii

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na piaty ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.


Termín

01. – 15. 11. 2018


Zameranie

Vedecká konferencia je zameraná na prezentovanie vedeckých poznatkov, odborných skúseností i inovatívnych námetov z oblasti umeleckého vzdelávania a na diskurz v danej problematike.


Cieľ

Cieľom elektronickej konferencie je opätovne (v súlade s tradíciou predchádzajúcich ročníkov) poskytnúť periodický, široký priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informácií v oblasti umeleckého vzdelávanie s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede.


Téma piateho ročníka

UMENIE – PROCES - JEDNOTLIVEC


Sekcie

- Postavenie umeleckého vzdelávania v školskom systéme
- Obsah umeleckého vzdelávania
- Učiteľ v umeleckom vzdelávaní
- Inakosť a inklúzia v umeleckom vzdelávaní

Účasť na elektronickej konferencii je bezplatná. Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník príspevkov.


Vedeckí garanti

prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. (PdF UMB Banská Bystrica)
prof. PaedDr. Jaroslav UHEL, ArtD. (PdF UMB Banská Bystrica)
doc. Mgr. art. Xénia BERGEROVÁ, ArtD. (PdF UK Bratislava)
doc. PaedDr. Barbora KOVÁČOVÁ, PhD. (PdF KU Ružomberok)
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD. (PdF UKF Nitra)
doc. PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. (PdF MU Brno, Česká republika)
Mgr. Milan CIESLAR, PhD. (PdF OU Ostrava, Česká republika)


Organizačný výbor

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  (PdF UMB Banská Bystrica)
Mgr. Lenka Lipárová, PhD. (PdF UMB Banská Bystrica)
Mgr. Patrik Holotňák, (Bratislava)
Mgr. Monika Kepičová (Bratislava)


Harmonogram

August 2018 - spustenie web stránky konferencie
September 2018 - elektronické prihlasovanie účastníkov na konferenciu
1.11. 2018 – 15. 11. 2018 - vkladanie príspevkov účastníkmi podľa pripravenej šablóny
November 2018 - príprava zborníka prístupného na web stránke